Knihovní řád

 1. Čtenářem veřejné knihovny se může stát každý občan vyplněním přihlášky a zaplacením poplatku dle platného ceníku. 

2. Čtenář je povinen seznámit se s výpůjčním řádem. 

 3. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen prokázat se platným čtenářským průkazem.Tento průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně oznámit. 

 4. Čtenářské poplatky se platí vždy na celý kalendářní rok. 

 5. Knihy se půjčují na dobu nejdéle 4 týdnů. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky. 

 6. Při nedodržení výpůjční lhůty je čtenáři zaslána upomínka.Čtenář je povinen poplatek za prodlení uhradit dle platného ceníku. 

7. Čtenáři je umožněna práce na počítači za použití k tomu určených programů a databází. V případě prokazatelného poškození nainstalovaného softwaru nebo počítače, čtenář odpovídá za škodu a zavazuje se ji uhradit v plné výši. Práce s internetem se řídí zvláštním ceníkem a řádem. 

 8. Čtenář je povinen chránit knihy a časopisy (včetně obalu a čárového kódu) před poškozením nebo ztrátou. Při poškození knihy nebo časopisu je postupováno stejným způsobem jako při její ztrátě, přičemž je za poškození považován takový zásah, který knihu znehodnotí z hlediska čtenářského nebo uměleckého. Zjistí-li čtenář poškození knihy nebo časopisu, je jeho povinností oznámit toto poškození správě knihovny. 

 9. Porušuje-li čtenář hrubě výpůjční řád, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. 

 10. Knihovna je povinna zprostředkovat čtenáři výpůjčku knih / MVS / v jiné knihovně, pokud o to požádá. Čtenář je upozorněn, že tato služba je zpoplatněna jak místní knihovnou, tak i knihovnou, která knihu zasílá. 

Tento výpůjční řád schválila Rada Města Sedlec-Prčice dne 21. 1. 2009